SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.

Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.

To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.


Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?

Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej.


Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się odpowiednio wcześnie do kancelarii parafialnej, by zarezerwować termin, a następnie na ok. 80 dni przed planowaną datą ślubu, by uzyskać potrzebne informacje i spisać protokół przedmałżeński.


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne.

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych, tzw. Pre-Kanach.


Spisanie protokołu przedślubnego.

Protokół przedślubny musi być spisany ok. 3 miesiące wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Narzeczeni przychodzą w godzinach urzędowania kancelarii.

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które są odczytywane lub umieszczone w gablotce w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).


Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego:

-aktualny dokument zaświadczający udzielenie sakramentu Chrztu (metryka Chrztu), w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania; należy go odebrać nie wcześniej niż trzy miesiące od daty ślubu, gdyż taka jest jego ważność,
-świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający ukończenie katechezy w szkole ponadgimnazjalnej,
-dowody osobiste,
-zaświadczenia z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego, a jeżeli strony już mają ślub cywilny przynoszą akt zawarcia małżeństwa z USC.


Kto może być świadkiem na ślubie?

Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie.


Ślub konkordatowy

Jeśli przyszli małżonkowie chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowego (wywierające skutki zarówno sakramentalne jak i cywilno-prawne) trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż 90 dni przed datą ślubu, gdyż taka jest jego ważność. Do USC  należy zgłosić się z dowodem osobistym i aktem urodzenia. Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.


Małżeństwo a inne Sakramenty Święte

Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego Powinni również przyjąć sakrament pokuty, aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa. Praktykuje się dwie spowiedzi przed ślubem (jeśli nie ma innych przeszkód, np. wspólne mieszkanie przed ślubem): pierwsza spowiedź - po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, a druga - jeden dzień przed uroczystością ślubną. Przyjęcie sakramentu pokuty dokumentujemy na karteczkach odebranych w kancelarii w dniu spisywania protokołu.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Józefa

Adres:
Dworcowa 2
42-480 Poręba
Tel.: 32 677 13 15

Kancelaria czynna:
od wtorku do piątku:
8.30-9.30
16.30-17.30
(zimą 16.00-17.00)
sobota:
8.30-9.30

 


Designed by: GRAFIKOMP